ป.ป.ช. (ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รายงานความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564

ประกาศนโยบายความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับหลักสูตร ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับคณะและสถาบัน ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร