เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Che Qa Online

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

สำนักงาน ปปช. (ITA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ป.ป.ช. (ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดป.ป.ช. (ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รายงานความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ประกาศนโยบายความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับหลักสูตร ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับคณะและสถาบัน ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร