ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ