บุคลากรประจำหน่วยงาน

                    นางสาวสญาดา สาลีวรรณ

นักวิชาการศึกษา / หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

            นางดารณี เนตรถาวร

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป