ป.ป.ช. (ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดป.ป.ช. (ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รายงานความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ประกาศนโยบายความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับหลักสูตร ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ)ระดับคณะและสถาบัน ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ระดับหลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Che Qa Online สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงาน ปปช. (ITA)