เอกสารดาวน์โหลด

  Template-รายงานประเมินตนเอง-ระดับคณะ-2558

  Template-รายงานประเมินตนเอง-ระดับหลกัสูตร-2558-TQF-Curr-2558

  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 แนวทางบริหารมาตรฐานหลักสูตร-2558

ประกาศมาตรฐานบัณฑิตศึกษา-2558

ประกาศมาตรฐานอุดมศึกษา-พ.ศ.2558

ประกาศหลักสูตรปริญญาตรี-2558

คู่มือ TemPlate Word - 28/8/2558

SAR TEMPLATE ระดับคณะ - 28/8/2558

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

รายการ COMMON DATA SET 2557

เอกสารสำหรับผู้ตรวจประเมิน 2557 (accessor template 2557)

ตารางคำนวนคะแนนหลักสูตร-ป.ตรี

ตารางคำนวนคะแนนหลักสูตร-ป.โท

ตารางคำนวนคะแนนหลักสูตร-ป.เอก

คู่มือ IQA ปีการศึกษา 2557 มรภ.ร้อยเอ็ด

ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้ประเมิน-2557

 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557

 Template-SAR-ระดับหลักสูตร

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-วันที่-11-พ.ค.2558


หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีการศึกษา 2557

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีการศึกษา 2557

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


อ่านเพิ่มเติม...

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Counter

United States 89.6% USA
Reserved 5.6% Reserved
Thailand 4.7% Thailand

Total:

11

Countries
013014
Today: 3
Yesterday: 3
This Week: 7
Last Week: 16
This Month: 50
Last Month: 78

บุคลากร 1

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัลยวรรธน์ สาลีวรรณ

บุคลากร 2

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ

นางดารณี เนตรถาวร

บุคลากร 3

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ

นางสาวบุษรานรี จันทร์โตพฤกษ์

ลิงค์กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ลิงค์ทั้งหมด ⟶

ฝ่ายแผนงานและนโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com